❮ Powrót do strony głównej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nazwa i adres administratora danych osobowych

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych jest:

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO poinformujemy użytkownika o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. W przypadku, gdy podstawa prawna nie została określona w oświadczeniu o ochronie prywatności, zastosowanie mają następujące przepisy: podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO. Podstawą prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i realizacji środków umownych, a także udzielania odpowiedzi na zapytania, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Usuwanie danych i ich okres przechowywania

Przestrzegamy zasad minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO oraz ograniczenia ich przechowywania zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO. Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub zgodnie z okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Po tym, jak dany cel przestanie mieć zastosowanie lub po upływie tych okresów przechowywania, odpowiednie dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do krajów trzecich

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich. Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane na serwery odpowiednich firm. Poziom ochrony danych w krajach trzecich zazwyczaj nie odpowiada przepisom UE dotyczącym ochrony danych. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że dane użytkownika zostaną przekazane organom w tych krajach. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Łącza zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich lub do innych stron internetowych, za które jesteśmy odpowiedzialni. W przypadku kliknięcia łącza do którejkolwiek ze stron internetowych pozostających poza naszą kontrolą należy pamiętać, że te strony mają swoje własne oświadczenia o ochronie prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne strony internetowe i ich politykę prywatności. Przed skorzystaniem z tych stron internetowych należy sprawdzić, czy użytkownik zgadza się z ich polityką prywatności. Łącza zewnętrzne można rozpoznać po tym, że są wyświetlane w kolorze nieco różniącym się od reszty tekstu lub że są podkreślone. Po najechaniu kursorem na takie łącze wyświetlane są łącza zewnętrzne. Tylko w przypadku kliknięcia łącza zewnętrznego dane osobowe użytkownika zostaną przesłane do miejsca docelowego łącza. Operator innej strony internetowej otrzyma wówczas Państwa adres IP, godzinę kliknięcia linku, stronę internetową, na której Państwo byli, gdy kliknęli łącze, oraz inne informacje, które można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Należy również pamiętać, że poszczególne łącza mogą powodować przesyłanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może to umożliwić zagranicznym organom dostęp do danych użytkownika. Użytkownikowi może nie przysługiwać żaden środek prawny przeciwko takiemu dostępowi do danych. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przekazywane do miejsca docelowego łącza lub potencjalnie nawet udostępniane zagranicznym organom wbrew jego woli, nie powinien klikać żadnych łączy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoby, których dane dotyczą w rozumieniu RODO, mają Państwo możliwość dochodzenia różnych praw. Prawa wynikające z RODO to prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15), prawo do sprostowania danych (art. 16), prawo do usunięcia danych (art. 17), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18), prawo do sprzeciwu (art. 21), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20).
Prawo do cofnięcia zgody:
Przetwarzanie niektórych danych może odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika, który ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.
Prawo do sprzeciwu:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to przysługuje również w przypadku profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO. O ile nie będziemy w stanie wykazać prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania, który jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych, powstrzymamy się od przetwarzania danych użytkownika po wniesieniu sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych służy celom marketingu bezpośredniego, użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. To samo dotyczy profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. Również w tym przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych, gdy tylko użytkownik zgłosi sprzeciw.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.
Prawo do przenoszenia danych:
Jeśli dane użytkownika są przetwarzane automatycznie na podstawie zgody lub wykonania umowy, użytkownik ma prawo do otrzymania tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo zażądać, aby dane zostały przekazane i udostępnione innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie wykonalne.
Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych:
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych w odniesieniu do celu, kategorii i odbiorców przetwarzania danych, a także okresu przechowywania. W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat lub na inne tematy dotyczące danych osobowych, można oczywiście skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktowych podanych w zastrzeżeniu prawnym.
Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Aby to zrobić, użytkownik musi spełnić jeden z następujących wymogów:
Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych. Podczas weryfikacji prawidłowości danych użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia wykorzystania danych jako alternatywy dla ich usunięcia.
Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jako alternatywy dla ich usunięcia.
Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu zgodnie z art. 21(1) RODO, rozważymy jego interesy z naszymi. Do czasu zakończenia tego procesu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania.
Skutkiem ograniczenia przetwarzania jest to, że poza przechowywaniem dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Udostępnianie zasobów strony internetowej (hosting)

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, automatycznie zbieramy i przechowujemy informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera. Przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła te informacje do naszego serwera lub serwera naszej firmy hostingowej.

Należą do nich:

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zamiast obsługiwać tę stronę internetową na własnym serwerze, możemy również zlecić zewnętrznemu usługodawcy (firmie hostingowej) jej obsługę na własnym serwerze, który w tym przypadku wymieniliśmy powyżej. Dane osobowe gromadzone przez tę stronę internetową będą przechowywane na serwerach firmy hostingowej. Oprócz danych wymienionych powyżej, hosting przechowuje dla nas również, na przykład, prośby o kontakt, dane kontaktowe, nazwy, dane dostępu do strony internetowej, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest technicznie bezbłędna prezentacja i optymalizacja tej strony internetowej. Jeśli strona internetowa jest odwiedzana w celu podjęcia z nami negocjacji umownych lub zawarcia umowy, jest to kolejna podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli korzystamy z usług firmy hostingowej została z nią zawarta umowa dotycząca przetwarzania.

Korzystanie z danych zgromadzonych w lokalnej pamięci, pamięci sesji i plikach cookie

Nasza strona internetowa korzysta z danych zgromadzonych w magazynie lokalnej pamięci (local storage), pamięci sesji (session storage) i/lub plikami cookie (cookies). Lokalna pamięć to mechanizm umożliwiający przechowywanie danych w przeglądarce na urządzeniu końcowym użytkownika. Dane te zazwyczaj obejmują preferencje użytkownika, takie jak tryb „dzienny” lub „nocny” strony internetowej, i są przechowywane do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pamięć sesji jest bardzo podobna do lokalnej pamięci, podczas gdy czas przechowywania trwa tylko podczas bieżącej sesji, czyli do momentu zamknięcia bieżącej karty. Obiekty pamięci sesji są następnie usuwane z urządzenia końcowego. Pliki cookie to informacje, które serwer internetowy (serwer dostarczający treści internetowe) przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika w celu identyfikacji tego urządzenia końcowego. Są one tymczasowo usuwane na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) i po zakończeniu wizyty na stronie internetowej lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. Obiekty te mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez firmy zewnętrzne, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową (żądania stron trzecich). Umożliwia to nam jako operatorowi, i użytkownikowi, jako odwiedzającemu tę stronę internetową, korzystanie z niektórych usług stron trzecich zainstalowanych w tej witrynie. Przykładami są usługi przetwarzania płatności lub wyświetlanie filmów na stronie internetowej. Mechanizmy te mają wiele zastosowań. Mogą poprawić funkcjonalność strony internetowej, kontrolować funkcje koszyka zakupów, zwiększać bezpieczeństwo i komfort korzystania ze strony internetowej oraz przeprowadzać analizy dotyczące przepływów i zachowań odwiedzających. W zależności od ich indywidualnych funkcji, należy je sklasyfikować pod kątem przepisów o ochronie danych. Jeśli są one niezbędne do działania strony internetowej i mają na celu zapewnienie określonych funkcji (funkcja koszyka zakupów) lub służą do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru zachowania odwiedzających), wówczas ich wykorzystanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu danych zgromadzonych w magazynie lokalnej pamięci, pamięci sesji i plikach cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług. We wszystkich innych przypadkach dane zgromadzone w magazynie lokalnej pamięci, pamięci sesji i plikach cookie są przechowywane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli dane zgromadzone w magazynie lokalnej pamięci, pamięci sesji i plikach cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. W razie potrzeby użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Google AdSense

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google AdSense. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (GV), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Korzystanie z tej usługi może skutkować przekazaniem danych do kraju trzeciego (USA). Dostawca tej usługi jest certyfikowany zgodnie z Ramami Ochrony Danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework) i dlatego zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod następującym adresem URL: https://policies.google.com/privacy

Google Double Click

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Double Click. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Korzystanie z tej usługi może skutkować przekazaniem danych do kraju trzeciego (USA). Dostawca tej usługi jest certyfikowany zgodnie z Ramami Ochrony Danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework) i dlatego zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod następującym adresem URL: https://policies.google.com/privacy